Článek od Mgr.Jakuba Uhera z časopisu VOX PEDIATRIE říjen/2009,č.8,ročník 9,str.9

    Stále se objevují situace,kdy škola vyžaduje potvrzení-omluvenku vystavenou lékařem,případně u studentů vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti apod. V první řadě je nutno si uvědomit,že platný zákon č.541/2004 Sb.,školský zákon,ukládá povinnost omlouvat nepřítomnost žáků zákonným zástupcům, případně žákům či studentům zletilým.
Pravdou je,že zákon umožňuje škole upravit blíže podmínky doložení nepřítomnosti žáka ve školním řádu.


    Tedy omluvení nepřítomnosti žáka provádí zpravidla zákonný zástupce žáka - zákon mu ustanovení § 50, odst.1,ukládá doložit tyto důvody nejpozději do tří kalendářních dnů od nepřítomnosti žáka (obdobně u zletilých studentů).Zákon dále řeší možnost uvolnění žáka z některých předmětů (opět na žádost zákonného zástupce),přičemž pro uvolnění z předmětu tělesná výchova podmiňuje tuto možnost lékařským vyjádřením.

    V praxi docházelo,a nyní zřejmě opět dochází k situaci,že škola vyžaduje potvrzení vystavené lékařem.Přitom ovšem zákon neukládá lékaři (zdravotnickému zařízení) takovéto potvrzení vyhotovit.Je třeba si uvědomit,že školní řád nemůže ukládat žádné povinnosti třetím osobám-tedy například lékaři.

    Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování,prevenci a postihu záškoláctví (způsob omlouvání nepřítomnosti,řešení neomluvené nepřítomnosti a postup zúčastněných subjektů:

    (1) Nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka, zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.

    (2) Základní a střední školy mohou požadovat, pokud to považují za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka,resp.praktickým lékařem pro děti a dorost a to pouze jako součást omluvenky vystavenné zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě,že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne 3 dny školního vyučování.

    (3) Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole,která předchází návštěvě lékaře žáka u ošetřujícího lékaře,resp.praktického lékaře pro děti a dorost,není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci,neboť nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.

    (4) Ve zcela výjimečných,individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky)může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře,resp.praktického lékaře pro děti a dorost,o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti,která nedosahuje délky uvedené v odstavci 2.

    Jednalo se v podstatě o určitý kompromis mezi zástupci praktických lékařů pro děti a dorost a Ministerstvem školství,který spočíval v tom,že bylo akceptováno,že existují výjimečné odůvodněné případy,kdy lze chápat,že škola vyžaduje
od zákonného zástupce i doložení vyjádřením lékaře.Tedy mé doporučení je stále totožné - ačkoli nebylo a není povinností ošetřujících lékařů vystavovat potvrzení o vyšetření,ošetření,či o onemocnění žáka (studenta), toto v odůvodněných případech vystavit na žádost zákonného zástupce a předat k jeho rukám. Objevují se otázky,zda je možné věc pojmout tak,že zdravotnické zařízení (ač není povinno) případné potvrzení či posudek vystaví,ovšem za přímou úhradu pacientem.
V tomto případě se podle mne jedná o péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění.